Vragen? 0475 49 27 29

Untitled Document

Verplichtingen van de gebruiker

Verplichtingen bij plaatsing van een alarmsysteem

Sinds 2009 is het verplicht om elk nieuw alarmsysteem binnen de 10 dagen te registreren op www.police-on-web.be. Indien u bent aangesloten bij een alarmcentrale hoeft u niets te doen, zij doen dit voor u. Indien u niet kiest voor een meldkamer kan u zich registreren met behulp van uw electronische identiteitskaart. Aangifte doen bij de politie is niet meer mogelijk, enkel via website. Jammer genoeg mogen wij dit niet voor u doen, dat is niet toegestaan door de wet. 

Indien u kiest voor een alarmsysteem met buitensirene mag deze sirene max 3 min afgaan (8 min bij sabotage). Het is wettelijk verplicht om ook een buitenlicht  te voorzien dat lichtsignalen uitzendt als het alarm afgaat tot de gebruiker zijn alarm uitschakeld. 

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. U kan dit zelf doen of kan hiervoor beroep doen op een beveiligingsonderneming. Als het onderhoud wordt uitgevoerd door een beveiligingsonderneming, levert deze na elk onderhoud aan de gebruiker een schriftelijk attest af waaruit blijkt dat de controles zoals vermeld in het koninklijk besluit uitgevoerd werden.

 

Verplichting bij plaatsing van bewakingscamera's

Wie een bewakingscamera installeert, moest vroeger enkel de privacywet naleven. Met de tijd is echter gebleken dat er een specifieke wet nodig was om de privacy van de burger optimaal te beschermen. Enkel op die manier kon men het best tegemoetkomen aan de belangen van alle partijen: de filmer en de gefilmde. Daarom heeft het Parlement een wet gestemd die de plaatsing en ook het gebruik van bewakingscamera’s regelt. Deze Wet van 21 maart 2007 is gekend als de Camerawet.

Indien u camera's plaatst, dient u aangifte te doen bij de privacy commissie. Tenzij deze camera's geplaatst zijn op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus in uw eigen woning.

 

We geven hieronder nog enkele punten uit de camerawet.

De bewaartermijn van de beelden is nooit langer dan één maand, behalve als opgenomen beelden kunnen dienen om een misdrijf of overlast aan te tonen of schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet u verwittigen dat hij gebruik maakt van een bewakingscamera. Dit zal hij doen met een pictogram. Het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, voorziet een uniform model, zodat het voor u als burger altijd duidelijk is dat u wordt gefilmd. Op dit pictogram staan een aantal inlichtingen (o.a. de contactpersoon).

Iedereen die gefilmd wordt, heeft een recht op inzage in de beelden. Dit recht kan natuurlijk alleen maar uitgeoefend worden als de beelden ook daadwerkelijk werden opgenomen.Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wenst u de gehele tekst te lezen, klik dan hier.

 

We geven hieronder een aantal punten omtrent de aangifte.

- De aangifte kan enkel electronisch gebeuren, na registratie dient u uw aangifte uit te printen en nog eens op te sturen.

- De aangifte dient uiterlijk 1 dag voor de indienstname van bewakingscamera's te gebeuren.

- De aangifte is bestemd voor zowel de Commisie als de korpschef van de politiezone waar de besloten plaats zich bevindt.

- De aangifte kost 25 euro, 20 euro voor een wijziging van een bestaande registratie.

 

Hoe aangifte doen?

Om u te helpen met uw aangifte hebben we een handleiding uitgeschreven. Klik hier voor deze handleiding. Start alvast op onderstaande link, dan zit u onmiddellijk in het scherm van de thematisch aangifte. Deze aangifte heeft enkel betrekking op personen vreemd aan uw bedrijf.
Ingeval u de camera's ook wenst te gebruiken ter controle van uw eigen personeel, dient u terzelfdertijd een tweede aangifte te doen.

Het kan gebeuren dat op de arbeidsplaats zowel de Camerawet als cao nr. 68 over camerabewaking gelijktijdig worden toegepast. De praktijk wijst immers uit dat de beide doelen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn en dat er vaak maar één camerasysteem gebruikt wordt. Een gekend voorbeeld is camerabewaking in een grootwarenhuis. Deze camera’s kunnen tegelijk dienen om toezicht te houden op de personeelsleden die de kassa bedienen en om misdrijven (bv. diefstal) te voorkomen, waarbij dan ook klanten gefilmd kunnen worden. Aan de ene kant moet de verantwoordelijke voor de verwerking dus de Camerawet eerbiedigen voor de personen die onder de Camerawet vallen (bv. de klanten) en aan de andere kant de Privacywet voor camerabewaking op de arbeidsplaats (het personeelslid dat de kassa bedient), met een aantal bijkomende vereisten als cao nr. 68 van toepassing is.

 

Wat dient er op het pictogram te staan?

Het vormvereisten van het pictogram zijn vastgelegd in KB van 10 februari 2008.

  • Onder de tekst "Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007", dient men de contactgegevens te vemelden van de verantwoordelijke.
  • Naam van de verantwoordelijk of afgevaardigde voor de verwerking van de beelden: kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.
  • Postadres
  • E-mailadres (indien aanwezig)

Het pictogram dient aan iedere mogelijke toegang tot de plaats waar camera is geplaatst worden opgehangen. Niet alleen toegangsdeuren maar ook poorten, aan de oprit van een parking, enz. Let erop dat het pictogram goed zichtbaar is. In het KB van 10 februari 2008 is ook opgegeven hoe groot en welke materiaal er dient gebruikt te worden afhankelijk van de specifieke ingangslokatie (niet-besloten plaats, besloten plaats,...). Men spreekt daar alleen over vinylstickers en aluminiumplaten. Vandaag worden de aluminiumplaten ook wel vervangen door polypropplaten. Iets lichter materiaal en wat goedkoper, maar met dezelfde dikte.

Plaats

Voorbeelden
Formaat / Materiaal
Niet-besloten plaats
Openbare weg
Plaat 400 x 600 mm
Besloten plaats
Publiek toegankelijk
Niet afgebakend door onroerend bouwwerk
 Oprit Parking
Plaat 400 x 600 mm
Besloten plaats
Wel afgebakend door onroerend bouwwerk
Toegangsdeur winkel
Plaat 200 x 300 mm
Sticker 200 x 300 mm
Besloten plaats
Niet publiek toegankelijk
Privéwoning
Magazijn van uw winkel
Personeelsingang
Sticker 100 x 150 mm

 

 

Verplichtingen van de beveiligingsonderneming

We geven hieronder enkel verplichtingen die wij hebben als beveiligingsonderneming, waarvan wij denken dat u hier wel een boodschap aan hebt. Het is echter wel een klein stukje van de reeks die ons wordt opgelegd door de overheid.

  • De beveiligingsondernemingen en de alarmcentrales moeten hun klanten inlichtingen over de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2007 bij het afsluiten van de overeenkomst. 
  • Indien een code noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, moet de beveiligingsonderneming deze overmaken aan de eigenaar van het alarmsysteem. Dit moet uiterlijk bij de oplevering van de installatie, onvoorwaardelijk en zonder bijkomende kosten. 
  • Indien het onderhoud wordt uitgevoerd door een beveiligingsonderneming, levert deze na elk onderhoud aan de gebruiker een schriftelijk  attest af waaruit blijkt dat de controles uitgevoerd werden in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit. 
  • De beveiligingsonderneming moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek)
  • De beveiligingsonderneming moet op elk ogenblik bereikbaar zijn zodat de oproeper 15 minuten na de oproep stemcontact heeft met een natuurlijke persoon.
  • Ingeval van een oproep moet de beveiligingsonderneming de technische middelen hebben om de werken binnen de 8 uren te kunnen aanvangen.